Hier vindt u algemene informatie over: onze vereniging, informatie over het bestuur, onze sportkantine, onze contactgegevens en er is een stukje historie terug te vinden over de vereniging.

— Algemene Informatie —

1. Algemene informatie

SV Putten is een Omnivereniging, dat is een vereniging waarbinnen meerdere takken van sport beoefend kunnen worden. De volgende sporten kunnen bij SV Putten worden beoefend: Zaalvoetbal, Wielrennen, Triatlon/Hardlopen en Schermen/Moderne Vijfkamp.

De afdeling Zaalvoetbal heeft ± 100 leden verdeelt over 13 teams (zonder jeugd en dames).
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden vanaf de leeftijd van 15 jaar en deze leden tot 19 jaar worden zoveel mogelijke bij elkaar ingedeeld, maar spelen wel mee in de seniorencompetitie.
Nieuwe leden kunnen zich individueel aanmelden of met een compleet team (zie ook punt 4).
Het tenue (shirt, broekje en sokken) wordt beschikbaar gesteld door de vereniging. Zaalvoetbalschoenen, keeperhandschoenen, tassen, e.d. zijn dus voor eigen rekening.

2. Aanmelding als lid

Om lid te worden van onze vereniging dien je het inschrijfformulier volledig in te vullen. Het inschrijfformulier bestaat uit een algemeen gedeelte en een machtiging voor automatische incasso. Door het algemene gedeelte te ondertekenen geef je aan dat je akkoord gaat met alle rechten en plichten die de vereniging aan het lidmaatschap verbindt (voor minderjarige leden geldt dat één der ouders moet ondertekenen). Machtiging voor automatische incasso is verplicht. Alleen in incidentele gevallen kan hiervan worden afgeweken. Neem in voorkomende gevallen contact op met de Ledenadministratie. De machtiging moet ondertekend worden door de rekeninghouder. Het is verplicht om wijzigingen in de aangeleverde gegevens zo snel mogelijk door te geven aan de Ledenadministratie. Het inschrijfformulier moet samen met een recente pasfoto en een kopie van een legitimatiebewijs worden ingeleverd op het adres wat vermeld staat op het inschrijfformulier. Ben je nog spelend lid van een andere zaalvoetbalvereniging of ben je dat de afgelopen 3 jaar nog geweest, dan ben je verplicht eerst overschrijving aan te vragen (zie punt 3). De ingangsdatum van het lidmaatschap is altijd de 1e van de maand volgend op de maand van aanmelding (tenzij anders overeengekomen). Dit omdat het altijd even duurt voor je speelgerechtigd bent en om een evt. overschrijving te regelen. Voor leden die zich in juli of augustus aanmelden geldt echter dat het lidmaatschap ingaat op 1 juli van dat betreffende jaar (tenzij anders overeengekomen). Van de vereniging mag worden verwacht dat de persoonsgegevens uitsluitend zullen worden aangewend voor intern gebruik en om het lid aan te melden bij de KNVB. Bij aanmelding is het mogelijk om een keuze te maken voor het spelen in een bepaald team. De vereniging zal hiermee zoveel mogelijk rekening houden.

3. Overschrijvingsprocedure

Dit gaat digitaal, neem hiervoor contact op met Corwin Hendriksen.

4. Aanmelding met een compleet team

Indien je je aanmeldt met een compleet team dan dien je één van de team-leden als aanvoerder (contactpersoon). Hou er rekening mee dat je zelf voor een scheidsrechter moet zorgen indien deze niet door de KNVB is toegewezen. Het is gebruikelijk om een scheidsrechter uit te wisselen met een ander team, zodat de spelers van je eigen team altijd kunnen spelen. De vereniging stelt het zeer op prijs indien je tegelijk met je aanmelding ook een sponsor voor je team aanmeldt.

5. Tot slot

Indien de vereniging van de KNVB een boete krijgt opgelegd, welke op naam is gesteld van een bepaalde speler (bijv. wegens wangedrag, o.i.d.), dan zal de vereniging deze boete verhalen op de speler. Bezwaren hiertegen zullen in onderling overleg worden opgelost. Indien de vereniging van de KNVB een boete krijgt opgelegd, welke betrekking heeft op een geheel team (bijv. wegens niet opkomen, wangedrag, o.i.d.), dan zal de vereniging deze boete verhalen op het team (via de aanvoerder). Bezwaren hiertegen zullen in onderling overleg worden opgelost. Indien je, op welk terrein dan ook, klachten hebt over de wijze waarop de vereniging met je belangen omgaat, dan kun je je wenden tot één van de Bestuursleden. Deze zal alles in het werk stellen om tot een rechtvaardige oplossing te komen. Communicatie met het Bestuur dient zoveel mogelijk te geschieden per e-mail. Behalve de hier genoemde informatie heeft de vereniging ook de beschikking over Statuten en een Huishoudelijk Reglement.