Ledeninformatie

Aantal spelregels voor de teams en spelers

Het bestuur moet constateren dat in sommige gevallen de regels van de KNVB en/of van de vereniging worden overtreden. Dit kan tot boetes van de KNVB leiden maar daarnaast irriteren andere leden zich ook aan teams die zich niet aan de regels houden. Tenslotte is het ook nog zo dat een speler die meedoet aan een wedstrijd van SV Putten maar geen lid is niet verzekerd is. Als er onverhoopt wat gebeurt is dit dus een groot risico voor de speler zelf maar, indirect, ook voor de vereniging. Om misstanden en overtredingen van de (vereniging) regels tegen te gaan en om een eenduidig standpunt bij overtredingen te bepalen zijn de onderstaande regels besproken tijdens de ALV. De regels zijn goedgekeurd door de ALV en zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden.

1. Indien een bestuurslid constateert dat een team een speler heeft opgesteld die geen lid is van SV Putten c.q. (tijdelijk) is geschorst door het bestuur van SV Putten dan zal dit team worden belast met een boete van € 100,00. Indien na deze boete de overtreding nogmaals wordt begaan zal een tweede boete worden opgelegd van € 250,00. Tevens zal het volledige team worden ingelicht. Bij een derde overtreding zal het team uit de competitie worden gehaald.

2. Indien een bestuurslid constateert dat een team niet in het voorgeschreven tenue, inclusief de sponsoruiting, speelt dan KAN het bestuur het team een boete opleggen van € 100,00 per gebeurtenis. Indien na deze boete de overtreding nogmaals wordt begaan zal een tweede boete worden opgelegd van € 250,00 tevens zal het volledige team worden ingelicht. Bij een derde overtreding zal het team uit de competitie worden gehaald.

3. Bij een boete zoals bovengenoemd zal de aanvoerder worden belast met het bedrag van de boete. Dit zal, indien mogelijk, via de automatische incasso worden uitgevoerd. Indien het bedrag van de boete niet geïnd kan worden dan zal het team op de hoogte worden gebracht van de straf. Het team heeft vervolgens 1 maand de gelegenheid om alsnog de boete te voldoen. Indien dit niet gebeurt dan zal het team uit de competitie worden teruggetrokken.

4. Teams die herhaaldelijk niet voldoen aan de teamverplichtingen kunnen door het bestuur uit de competitie worden genomen.

5. Bij een grove overtreding c.q. een actie waarbij de goede naam van SV Putten in het geding komt kan het bestuur besluiten om de betreffende speler te schorsen c.q. te royeren.

6. Boetes die door de KNVB worden opgelegd aan een team zullen altijd worden doorbelast tenzij er, naar de mening van het bestuur, sprake is van overmacht

7. Bij alle disciplinaire maatregelen kunnen de leden tegen de maatregel in beroep gaan door een schriftelijke melding aan het bestuur. In dat geval dient de boete alsnog voldaan te worden maar zal dit worden teruggestort indien het bestuur besluit dat een boete niet van toepassing is.

Huisregels

Overige huisregels voor de spelers en teams 

1. Wanneer twee SV Puttenteams elkaar treffen willen we hier graag een sportieve en eerlijke wedstrijd van maken. Om hiervoor te zorgen stellen wij als maatregel dat wanneer je tegen een ander SV Puttenteam geen spelers man "lenen" uit een hogere klasse. Dus wanneer twee SV Puttenteams tegen elkaar strijden om de drie punten, zullen zij indien nodig vervangers moeten regelen uit dezelfde klasse of lager.

2. Als het tenue van beide teams, naar oordeel van de scheidsrechter, teveel op elkaar lijken, dan moet het thuisspelende team in hesjes of reserve shirts spelen. Als er geen scheidsrechter is beslist de aanvoerder van het thuisspelende team dit.

3. Als er geen scheidsrechter is aangewezen, of de scheidsrechter komt niet opdagen, dan moet het thuisspelende team er voor zorgen dat er een scheidsrechter is. Indien dit niet lukt dan moet de wedstrijd gespeeld worden zonder scheidsrechter. In alle gevallen gaat de wedstrijd dus door.

4. Elk team mag 1 keer per jaar een "baaldag" aanvragen. Dit mag alleen voor 1 maart. De ingeplande wedstrijd wordt dan verplaatst. Dit moet min. 5 dagen vooraf bij de KNVB worden aangevraagd, dus mocht je hiervan gebruik willen maken moet je er voor zorgen dat je dit tijdig aanvraagt bij Gert Timmer. Wijzigingen worden verstuurt via voetbal.nl. Als je geen wijziging ziet dan moet de aanvoerder zelf actie ondernemen om alsnog te zorgen dat de wedstrijd gespeeld kan worden. De aanvoerder blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het spelen van de wedstrijd op de geplande datum. Als je een baaldag krijgt toegewezen dan kunnen de kosten van de zaalhuur in rekening worden gebracht.

5. Als je team is aangewezen voor het draaien van een bardienst dan moeten er 2 spelers namens dat team om 19:50 uur hun bardienst beginnen. Deze bardienst duurt tot ongeveer 23:30. Als je team geen bardienst kan vervullen dan moet de aanvoerder zorgen dat een vervangend team de bardienst vervult. Dit moet minimaal 1 week van tevoren bij Rob Renes gemeld worden. Teams die bij het begin van het seizoen minder dan 4 spelers hebben die ouder zijn dan 18 jaar worden vrijgesteld van de bardienst.

6. Bij het begin van het seizoen worden de teamtenues en andere materialen uitgereikt aan een team. De aanvoerder (of vervanger) tekent voor ontvangst. Aan het einde van het seizoen moeten alle uitgereikte materialen weer ingeleverd worden. Missende materialen worden doorberekend aan de aanvoerder van het team. Indien nodig, is de aanvoerder verantwoordelijk om de kosten bij het team te verhalen.

7. Boetes voor een team worden doorbelast aan de aanvoerder van het team. Individuele boetes worden doorbelast aan het betreffende lid. Indien er bijzondere redenen zijn kan het bestuur besluiten om een boete niet door te belasten.